Gazdaságinformatikus alapképzési szak

Gazdaságinformatikus alapképzési szak

Szakképzettség neve

Gazdaságinformatikus

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Informatika

Képzési idő

7 félév

Szakmai gyakorlat ideje

1 félév

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 325 000 Ft / félév
Levelező: 325 000 Ft / félév

Mit kell tudnod a Gazdaságinformatikus alapképzési szakról?

Az informatika a gazdasági fejlődés egyik húzó ágazatának tekinthető a fejlett és a fejlődő világban egyaránt. A munkaerő-piacon komoly igény van olyan szakemberek iránt, akik gazdasági ismereteik mellett kellően jártasak az informatika területén is.

A nappali és levelező tagozaton is elérhető képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, és az azokban rejlő informatikai vonatkozású problémák megértésére és megoldására. Rendelkeznek tehát a mai gazdasági környezetben szükséges közgazdasági ismeretekkel és az üzleti tevékenység viteléhez szükséges informatikai tudással is.

A szak elvégzése után a szakemberek képesek az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának a növelésére. Ezzel hatékonyan tudnak hozzájárulni a szervezet eredményesebb működéséhez.

A gazdaságinformatikusok megfelelő ismeretekkel és jártassággal rendelkeznek a gazdasági tevékenységgel összefüggő informatikai problémák feltárására és megoldására, a vállalkozás számára szükséges informatikai alkalmazások kiválasztására, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére.

A képzés a közvetlenül hasznosítható ismeretek mellett a két kapcsolódó szakterület kellő mélységű elméleti tudásanyagának elsajátítására is koncentrál. Így az alapszak sikeres befejezése után a végzett szakemberek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés mester szinten történő folytatásához is.

A szak duális képzésben is elérhető, amely keretében a hallgató párhuzamosan vesz részt az egyetemi képzésben, illetve szerződött partnerünknél dolgozik is.

 

Akár állami finanszírozású formában is elérhető!

Szakképzettség neve

Gazdaságinformatikus

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Informatika

Képzési idő

7 félév

Szakmai gyakorlat ideje

1 félév

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 325 000 Ft / félév
Levelező: 325 000 Ft / félév

Képzés részletei

Az alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok képesek

 • a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására
 • az üzleti problémák megoldásának információtechnológiai támogatására
 • szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására
 • az adott szakterület új ismereteinek és eredményeinek a befogadására
 • folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására
 • kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegennyelv-ismeretük birtokában partnerekkel, gazdasági, közgazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködésre

Az alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok alkalmasak

 • üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások tervezési munkáinak elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására
 • rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés és/vagy számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára
 • adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására
 • a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT-alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésére
 • az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, felhasználva a leghatékonyabb IT-megoldásokat a gazdasági problémákra megoldási változatok készítésére, informatikai támogatás és/vagy fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására
 • a szervezet informatikai egységének menedzselésére, a működtetési kockázatok kezelésére, kisebb fejlesztési és üzemeltetési projektek tervezésére és irányítására, informatikai feladatok outsourcing megoldásaiban és auditálásában az együttműködésre
 • gazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására (operatív, menedzsment-szintű és felsővezetői információigények meghatározására és kielégítésére, vállalatirányítási és döntéstámogató rendszerek használatára, kliens-szerver architektúrák és egyéb hálózati környezetek adat- és rendszermozgatási feladatainak ellátására)

A szakon oktatott témakörök

Az alapismeretek körében: Analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, számítástudomány. A gazdasági ismeretek témakörében: mikro- és makroökonómia, vállalati gazdaságtan, pénzügytan és vállalati pénzügyek, számvitel, EU-gazdálkodás, vezetési- és szervezési ismeretek, stratégiai tervezés, controlling. 

A fentiekhez kiegészítésül az egyéni érdeklődés szerint választható tárgyak között szerepel a környezetgazdaságtan, marketing és marketing menedzsment, emberi erőforrás menedzsment és a projektmenedzsment.

Az informatikai tárgyak sorában: gazdaságinformatika alapjai, számítógép architektúrák, számítógép hálózatok, információ menedzsment, operációs rendszerek, programtervezés, adatbázis rendszerek, logisztika, e-business, folyamat-menedzsment, integrált rendszerek fejlesztése, adatbányászat, internet technológiák, és az információs rendszerek biztonsága. Választható többek között a weblapszerkesztés, titkosítás és adatrejtés, információs társadalom, közlekedésinformatika.

A szakon választható specializációk: vállalati informatika

A szakmai gyakorlat helyszínei

Gyakorlatilag bárhol, a legkeresettebb szakma a gazdaságinformatikus: elemző, programozó, fejlesztő, biztonsági szakember, szoftverüzemeltető, az államigazgatásban és a versenyszférában egyaránt: hazai és multicégeknél, kis- és nagyvállalati közegben, de akár saját vagy start-up vállalkozás keretében is.

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEk

A szakon oktatott témák, a képzés, a kötelező és szabadon választható tantárgyak lehetőséget adnak egy olyan komplex tudásbázis megszerzésére, amelynek birtokában a végzettek a hazai és nemzetközi gazdasági közösség érdemi munkatársaiként, illetve vezetőiként tudnak tevékenykedni.

Nappali mintatanterv

letöltése

Levelező mintatanterv

letöltése

Felvételi információk 

2024-es felvételi eljárás

Pontszámítási tájékoztató a 2024-es általános felvételi eljárásban

Érettségi pontszámítás a 2024-es általános felvételi eljárásban

Intézményi pontok a 2024-es általános felvételi eljárásban

 Emelt szintű érettségire nincs szükség a felvételihez!

Amennyiben 2005 előtti, ún. “hagyományos” érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is.