Sportlétesítmény-menedzsment szakirányú továbbképzés

Sportlétesítmény-menedzsment szakirányú továbbképzés

Szakképzettség neve

Sportlétesítmény menedzser

Végzettség szintje

A szakirányú továbbképzés nem emel a bemenetként elfogadott oklevélben megjelölt végzettség szintjén.

Képzési idő

3 félév

A képzés önköltsége

250 000 Ft / félév

Mit kell tudnod a Sportlétesítmény-menedzsment szakirányú továbbképzésről?

Az alapismereti modul a szakképzettség szempontjából meghatározó alapozó tantárgyakat foglalja magába 30 kredit-értékkel. Az alapismereti modult alkotó tantárgyakkal a hallgatók elsajátítják a vezetői ismereteket, pénzügyi ismereteket, a hazai és EU-s sportlétesítményekre vonatkozó szabályozásokat, a sportlétesítményekre és sportrendezvényekre vonatkozó biztonsági előírásokat. Ebben a modulban szerzik meg a sportlétesítmények üzemeltetéséhez szükséges jogi ismereteket, kommunikációs és sajtókapcsolatokat, marketing és sportmarketing ismereteket, spotlétesítmények üzemeltetéséhez szükséges gazdaságtani ismereteket.

A szakismeretek modulba tartozó tantárgyak 40 kredit-értékkel, azokat a szakképzetség szempontjából meghatározó szakmai ismereteket ölelik fel, melyek speciálisan biztosítják a sportlétesítmény menedzsment egyes szakterületeinek elsajátítását.

A kiegészítő ismeretek modulba tartozó tantárgyak 6 kredit-értékkel, a sportlétesítmény menedzsment területével kapcsolatos, speciális szakterületek ismereteit öleli fel.

A sportlétesítmény menedzsment szakirányú továbbképzésben a 3. félévben szakmai gyakorlatot (4 kredit) is kell teljesíteni.

Szakdolgozat: 10 kredit

  Szakképzettség neve

  Sportlétesítmény menedzser

  Végzettség szintje

  A szakirányú továbbképzés nem emel a bemenetként elfogadott oklevélben megjelölt végzettség szintjén.

  Képzési idő

  3 félév

  A képzés önköltsége

  250 000 Ft / félév

  Képzés részletei

  A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEN RÉSZTVEVŐK Tudása

  • Rendelkezik a sporttudomány és a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, fejlődési jellegzetességeinek és összefüggéseinek ismeretével a releváns társadalmi, gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra, a társadalmi, gazdaság ágazati szerkezetére és komplex rendszerére vonatkozóan.
  • Ismeri az alapvető sporttudományi, sportgazdasági, vezetéselméleti, szervezéstudományi és projektmenedzsment módszereket, elméleteket és gyakorlatokat.
  • Az emberi erőforrások sportlétesítményekben történő alkalmazásához szükséges pedagógiai, pszichológiai, szociológiai törvényszerűségeket ismeri.
  • Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági viselkedés, valamint a döntések információs és motivációs tényezőivel.
  • A sportban működő szervezetek, intézmények létesítményeinek működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági, vezetéselméleti, és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkezik.
  • Rendelkezik a marketing, a kommunikáció, a protokoll alapvető tudásanyagával, különös tekintettel a sportra.
  • Birtokában van a stratégiai tervezés, a projektmenedzsment, és a pályázatírás sporttal kapcsolatos ismereteinek.
  • Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos ismeretekkel.
  • Ismeri a diplomáciai, politikai ismereteinek sporttal kapcsolatos összefüggéseit.
  • Birtokában van a fogyatékosok sportjával kapcsolatos alapvető, a létesítményekre vonatkozó szabályainak.

  A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEN RÉSZTVEVŐK képességei

  • Sportban működő szervezetekben létesítményüzemeltetési tevékenységet tervez, szervez, irányít és ellenőriz.
  • Képes az elsajátított gazdasági, szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony alkalmazására.
  • A sportlétesítményt, vagy szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik.
  • Alkalmas a sportot befolyásoló komplex gazdasági és társadalmi tényezők közötti eligazodásra, innovatív, menedzsment szemléletű megoldására.
  • Képes a sportlétesítmények működését befolyásoló szakmai, gazdasági, jogi szabályozással kapcsolatos ismeretek adaptálására.
  • Elősegíti a sportlétesítmények menedzsment szemléletű vezetési feladatainak megoldását.
  • Alkalmas a marketing-kommunikáció és reklámozás ismeretanyagának eredményes alkalmazására a sportlétesítmények területén.
  • Képes sportesemények megrendezésében való hatékony közreműködésre.
  • Alkalmas a sportszervezetek, és egyéb sportban működő vállalkozások keretében üzemeltetett sportlétesítmények szükséges pénzügyi és számviteli ismeretek (költségvetés, támogatások kezelése, adózás) alkalmazására.
  • Képes tudását folyamatosan és önállóan fejleszteni.

   A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEN RÉSZTVEVŐK attitűdje

   • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.
   • Elkötelezett a sportban működő szervezetek létesítményeinek hatékony és eredményes gazdasági működtetése iránt.
   • Projektekben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező, kész a hibák kijavítására, erre munkatársait is ösztönzi.
   • Nyitott az adott munkakör, vagy sportban működő szervezet tágabb gazdasági, társadalmi környezetének változásai iránt, törekszik a változások követésére és megértésére.
   • Kötelességének tartja a releváns, a sportlétesítmények működtetéséhez kapcsolódó más szakpolitikák, jogszabályok követését, alkalmazását, illetve betartását.
   • Törekszik az életen át tartó tanulásra, különös tekintettel a sportlétesítmények innovációjának befogadására.
   • Figyelembe veszi mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai értékeket (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is) a döntések során.
   • Korszerű sportgazdasági szemlélettel, megfelelő kapcsolatteremtő-, problémafelismerő- és megoldó képességgel, valamint együttműködési- és kommunikációs készséggel rendelkezik.

   A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEN RÉSZTVEVŐK autonómiája és felelőssége

   • Feladatait önállóan végzi és szervezi.
   • Felelősséget vállal a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normák és szabályok betartása terén.
   • A sportlétesítmények létrehozásával, működtetésével kapcsolatos projektek, csoportmunkák esetében a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi.
   • Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák tekintetében is.
   • Önállóan azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi és szükség szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben.