Közösségszervezés alapképzési szak

Közösségszervezés alapképzési szak

Szakképzettség neve

Kulturális közösségszervező / humánfejlesztő

Végzettség szintje

Bölcsészettudomány

Képzési terület

Bölcsészettudomány

Képzési idő

6 félév

Szakmai gyakorlat ideje

Képzési időszakhoz kapcsolódó gyakorlat

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

A pótfelvételi eljárásban csak önköltséges formában indul

A képzés önköltsége

Nappali: 300 000 Ft / félév
Levelező: 270 000 Ft / félév

Mit kell tudnod a Közösségszervezés alapképzési szakról?

A nappali és levelező tagozaton is elérhető Közösségszervezés alapszak Magyarországon 2016 óta működik, s az Egyetemünk az első 10 képzési hely között kapta meg a szak indítási engedélyét. A szak komplex tananyaga számos, társadalmilag megbecsült és anyagilag jelentősen elismert szakmai képességhez segíthet hozzá:

  • egyrészt ahhoz, hogy a végzettek szakmájukban a társadalmi élet legkülönfélébb színterein képesek legyenek valódi közösségek fejlesztésére és a nemzeti hagyományok hatékony ápolására a globalizáció egységesítő tendenciáival szemben.
  • emellett a végzett hallgatók képessé válnak művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények hatékony működtetésére is.
  • mindezeken túl az Egyetemünkön végzett hallgatók elmélyült ismereteket szereznek az ifjúságfejlesztés és a szeniorfejlesztés speciális területein is.
  • képesek lesznek az egyének alapvető szakmai alapkompetenciáinak felmérésére és fejlesztésére
  • mindezeken túl az egyetemünkön végzett hallgatók elmélyült ismereteket szereznek az ifjúságfejlesztés és a szeniorfejlesztés speciális területein is.

A végzett hallgató munkája során irányító, tervező, szervező, értékelő, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el, s egyben megfelelő képzést kap mesterszintű tanulmányaihoz is.

Hallgatóink a képzés elején alapozó kurzusokon vesznek részt: történettudományi és világnézeti, társadalomkutatási, jogi, alkalmazott bölcsészettudományi és interdiszciplináris ismeretkörökben. Ezek után szakmai törzsanyagot tanulnak: közösségfejlesztés, szociálpszichológia, ifjúságtudomány, kultúratudomány, intézményrendszer, andragógia és iskolarendszeren kívüli fejlesztés ismeretkörökben, hogy aztán választott szakirányuk területein mélyedhessenek el.

 

Szakképzettség neve

Kulturális közösségszervező / humánfejlesztő

Végzettség szintje

Bölcsészettudomány

Képzési terület

Bölcsészettudomány

Képzési idő

6 félév

Szakmai gyakorlat ideje

Képzési időszakhoz kapcsolódó gyakorlat

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

A pótfelvételi eljárásban csak önköltséges formában indul

A képzés önköltsége

Nappali: 300 000 Ft / félév
Levelező: 270 000 Ft / félév

Képzés részletei

A szakon oktatott témakörök

Filozófiatörténet, Kultúraelmélet és történet, Nevelés és művelődésfilozófia, Összehasonlító civilizációtörténet, Kutatásmódszertan, Szociológia, Művelődésszociológia, Könyvtárismeret, Jogi ismerete, A kultúra jogi szabályozása, Pszichológia, Közvetlen emberi kommunikáció, Európa tanulmányok, Irodalomtudományi alapismeretek, Nyelvészet, Informatika, Közgazdasági ismeretek, Közösségfejlesztés, Közösségi nevelés- közösségi művelődés alapjai, Kompetencia alapú készségfejlesztés, Lokális társadalomismeret, Szociálpszichológia, Nonprofit szektor, Ifjúságszociológia, ifjúsági kultúra, Kulturális és ifjúsági kommunikáció, Közösségi kommunikáció, Bevezetés a filmelméletbe, Kultúraközvetítő intézmények, Szervezeti gazdálkodási alapok, Szervezés és vezetés, Andragógiai alapismeretek, Az emberi erőforrás fejlesztés elmélete és gyakorlata, andragógia története, A felnőttoktatás hazai és nemzetközi intézményrendszere, Pedagógia, andragógia – gerontagógia, Életpálya tanácsadás, Bevezetés az iskolán kívüli nevelés és fejlesztés világába.

Szakmai gyakorlat információk

  • a harmadik vagy negyedik félév során egy alkalommal kulturális intézményben vagy szervezetben teljesítendő kéthetes (80 óra), adott képzési időszakhoz kapcsolódó gyakorlat, valamint
  • a szakirányú szakképzettség szerinti, a választott szakiránynak megfelelő intézményben vagy szervezetben biztosított, legalább 160 óra, képzési időszakhoz kapcsolódó (a nyári szünet időtartamára is kiterjeszthető) gyakorlat

A szakmai gyakorlat helyszínei

A kormányzati szféra, települési önkormányzatok, oktatási, közösségi művelődési és kulturális intézmények, közösségi színterek, közművelődési intézmények, ifjúsági és szenior információs és tanácsadó irodák, ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó szervezetek, szenior vagy szeniorokkal foglalkozó szervezetek, ifjúsági vagy szenior szociális intézmények, felnőttképzési és humánfejlesztő cégek és szervezetek, egyházi, nonprofit és civil szervezetek, szakmai könyv- és lapkiadók.

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEk

A közművelődés és a kultúra művelődés- és közösségszervezési, illetve humánfejlesztési területein, kormányzati és önkormányzati szférában, civil szervezeteknél, sajtóban és médiában, tudományos kutatóintézetekben, közvéleménykutató intézetekben, felnőttképzéseket, illetve tudományos, kulturális, sport, szabadidős és szórakoztatási jellegű rendezvényeket és foglalkozásokat szervező magán és állami cégeknél.

A szakon választható specializációk

  • Humánfejlesztés
  • Kulturális közösségszervezés

Mintatanterv

letöltése

Felvételi információk 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

2023-AS FELVÉTELI ELJÁRÁS

Az alábbiak közül kettőt kell választani: idegen nyelv (angol nyelv v. francia nyelv v. német nyelv v. orosz nyelv) v. biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem. (Az idegen nyelvek közül csak egy választható.)

 Emelt szintű érettségire nincs szükség a felvételihez!

Amennyiben 2005 előtti, ún. “hagyományos” érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is.