Közösségszervezés alapképzési szak

Közösségszervezés alapképzési szak

Szakképzettség neve

Kulturális közösségszervező / humánfejlesztő

Végzettség szintje

Bölcsészettudomány

Képzési terület

Társadalomtudomány

Képzési idő

6 félév

Szakmai gyakorlat ideje

Képzési időszakhoz kapcsolódó gyakorlat

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 230 000 Ft / félév
Levelező: 230 000 Ft / félév

Mit kell tudnod a Közösségszervezés alapképzési szakról?

A nappali és levelező tagozaton is elérhető Közösségszervezés alapszak Magyarországon 2016 óta működik, s az Egyetemünk az első 10 képzési hely között kapta meg a szak indítási engedélyét. A szak komplex tananyaga számos, társadalmilag megbecsült és anyagilag jelentősen elismert szakmai képességhez segíthet hozzá:

 • egyrészt ahhoz, hogy a végzettek szakmájukban a társadalmi élet legkülönfélébb színterein képesek legyenek valódi közösségek fejlesztésére és a nemzeti hagyományok hatékony ápolására a globalizáció egységesítő tendenciáival szemben.
 • emellett a végzett hallgatók képessé válnak művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények hatékony működtetésére is.
 • mindezeken túl az Egyetemünkön végzett hallgatók elmélyült ismereteket szereznek az ifjúságfejlesztés és a szeniorfejlesztés speciális területein is.
 • képesek lesznek az egyének alapvető szakmai alapkompetenciáinak felmérésére és fejlesztésére
 • mindezeken túl az egyetemünkön végzett hallgatók elmélyült ismereteket szereznek az ifjúságfejlesztés és a szeniorfejlesztés speciális területein is.

A végzett hallgató munkája során irányító, tervező, szervező, értékelő, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el, s egyben megfelelő képzést kap mesterszintű tanulmányaihoz is.

Hallgatóink a képzés elején alapozó kurzusokon vesznek részt: történettudományi és világnézeti, társadalomkutatási, jogi, alkalmazott bölcsészettudományi és interdiszciplináris ismeretkörökben. Ezek után szakmai törzsanyagot tanulnak: közösségfejlesztés, szociálpszichológia, ifjúságtudomány, kultúratudomány, intézményrendszer, andragógia és iskolarendszeren kívüli fejlesztés ismeretkörökben, hogy aztán választott szakirányuk területein mélyedhessenek el.

A képzés akár állami finanszírozott formában is elérhető!

  Szakképzettség neve

  Kulturális közösségszervező / humánfejlesztő

  Végzettség szintje

  Bölcsészettudomány

  Képzési terület

  Társadalomtudomány

  Képzési idő

  6 félév

  Szakmai gyakorlat ideje

  Képzési időszakhoz kapcsolódó gyakorlat

  Elérhető tagozatok

  Nappali / Levelező

  Finanszírozási forma

  Állami / Önköltséges

  A képzés önköltsége

  Nappali: 230 000 Ft / félév
  Levelező: 230 000 Ft / félév

  Képzés részletei

  A szakon oktatott témakörök

  Filozófiatörténet, Kultúraelmélet és történet, Nevelés és művelődésfilozófia, Összehasonlító civilizációtörténet, Kutatásmódszertan, Szociológia, Művelődésszociológia, Könyvtárismeret, Jogi ismerete, A kultúra jogi szabályozása, Pszichológia, Közvetlen emberi kommunikáció, Európa tanulmányok, Irodalomtudományi alapismeretek, Nyelvészet, Informatika, Közgazdasági ismeretek, Közösségfejlesztés, Közösségi nevelés- közösségi művelődés alapjai, Kompetencia alapú készségfejlesztés, Lokális társadalomismeret, Szociálpszichológia, Nonprofit szektor, Ifjúságszociológia, ifjúsági kultúra, Kulturális és ifjúsági kommunikáció, Közösségi kommunikáció, Bevezetés a filmelméletbe, Kultúraközvetítő intézmények, Szervezeti gazdálkodási alapok, Szervezés és vezetés, Andragógiai alapismeretek, Az emberi erőforrás fejlesztés elmélete és gyakorlata, Az andragógia története, A felnőttoktatás hazai és nemzetközi intézményrendszere,Pedagógia – andragógia – gerontagógia, Életpálya tanácsadás, Bevezetés az iskolán kívüli nevelés és fejlesztés világába.

  Szakmai gyakorlat információk

  • a harmadik vagy negyedik félév során egy alkalommal kulturális intézményben vagy szervezetben teljesítendő kéthetes (80 óra), adott képzési időszakhoz kapcsolódó gyakorlat, valamint
  • a szakirányú szakképzettség szerinti, a választott szakiránynak megfelelő intézményben vagy szervezetben biztosított, legalább 160 óra, képzési időszakhoz kapcsolódó (a nyári szünet időtartamára is kiterjeszthető) gyakorlat

  A szakmai gyakorlat helyszínei

  A kormányzati szféra, települési önkormányzatok, oktatási, közösségi művelődési és kulturális intézmények, közösségi színterek, közművelődési intézmények, ifjúsági és szenior információs és tanácsadó irodák, ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó szervezetek, szenior vagy szeniorokkal foglalkozó szervezetek, ifjúsági vagy szenior szociális intézmények, felnőttképzési és humánfejlesztő cégek és szervezetek, egyházi, nonprofit és civil szervezetek, szakmai könyv- és lapkiadók.

  MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEk

  A közművelődés és a kultúra művelődés- és közösségszervezési, illetve humánfejlesztési területein, kormányzati és önkormányzati szférában, civil szervezeteknél, sajtóban és médiában, tudományos kutatóintézetekben, közvéleménykutató intézetekben, felnőttképzéseket, illetve tudományos, kulturális, sport, szabadidős és szórakoztatási jellegű rendezvényeket és foglalkozásokat szervező magán és állami cégeknél.

  A szakon választható specializációk

  • Humánfejlesztés
  • Kulturális közösségszervezés

  Mintatanterv

  letöltése

  Felvételi információk 

  ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

  Kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

  Fontos, hogy legalább egy tárgyat emelt szinten kell teljesíteni, illetve az alapszakok esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 pont.

  Ha pedig 2005 előtti, hagyományos érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a “felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát” is.

  .

  HA NINCS ELÉG PONTOD

  Amennyiben nem rendelkezel az előírt minimum 280 ponttal, abban az esetben javasolt a Milton Friedman Egyetem felsőoktatási szakképzései közül választani, ahol felvételi minimum-pontszám 240 pont, és amely két érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható.