Pénzügy és számvitel alapképzési szak

Pénzügy és számvitel alapképzési szak

Szakképzettség neve

Közgazdász pénzügy és számvitel alapszakon

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Gazdaságtudomány

Képzési idő

7 félév

Szakmai gyakorlat ideje

1 félév

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

A pótfelvételi eljárásban csak önköltséges formában indul

A képzés önköltsége

Nappali: 295 000 Ft / félév
Levelező: 255 000 Ft / félév

Mit kell tudnod a Pénzügy és számvitel alapképzési szakról?

A Milton Friedman Egyetem nappali és levelező tagozatán is elérhető pénzügy- és számvitel szakán folyó oktatást rendkívüli gyakorlatorientáltság és sokoldalúság jellemzi. Az Egyetem adottságai lehetővé teszik az intenzív, hatékony oktatást, melyet a hallgatóbarát szemlélet tovább erősít. A gondosan előkészített, jól kidolgozott tantárgyi struktúra az alapozó tárgyakra építve olyan szaktárgyak sorával ismerteti meg a hallgatót, mint a Tőzsdeismeretek, Banktan, Adózási ismeretek, Vállalati számviteli ismeretek, Vezetői számvitel és kontrolling, Pénzügyi tervezés, Pénzügyi jog, Biztosítások, sőt Pénzügyi rendszerek, Nemzetközi pénzügyek és Közpénzügyek.

Nappali tagozaton négy féléven keresztül ingyenes idegen nyelvű képzéseket is biztosítunk, ezzel elősegítve a készségszintű nyelvtudás megszerzését hallgatóinknak.

A szakon és a specializációkon folyó oktatást naprakész ismeretekkel rendelkező, magasan képzett szakemberek tartják, akiknek a munkáját – külső előadóként – a pénzügyi élet számos területéről érkező prominens szakemberek sora egészíti ki.  A képzés pedig különféle kompetenciafejlesztő tréningalapú szemináriumokkal lesz teljes. A hallgatók részt vehetnek az Egyetem által szervezett konferenciákon és egyéb szakmai programokon, megtéve ezzel az első lépéseket szakmai kapcsolatrendszerük megalapozására.

Az  Egyetem versenyképes tudást biztosít hallgatói számára. A BA képzés alatt felkészíti diákjait a munkavállalásra, akik ily módon jó eséllyel pályázhatnak a pénzügyi, banki, tanácsadói és más vállalati szektorokban kínált állásokra. Az elhelyezkedéshez Egyetem keretein belül működő Karrier iroda is sok segítséget nyújt a hallgatók számára.

A szak duális képzésben is elérhető, amely keretében a hallgató párhuzamosan vesz részt az egyetemi képzésben, illetve szerződött partnerünknél dolgozik is.

 

Szakképzettség neve

Közgazdász pénzügy és számvitel alapszakon

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Gazdaságtudomány

Képzési idő

7 félév

Szakmai gyakorlat ideje

1 félév

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

A pótfelvételi eljárásban csak önköltséges formában indul

A képzés önköltsége

Nappali: 295 000 Ft / félév
Levelező: 255 000 Ft / félév

Képzés részletei

A szakon oktatott főbb témakörök 

Banküzemtan, tőzsdei ismeretek, közpénzügyek, nemzetközi pénzügyek, pénztörténet, vezetői számvitel, társadalombiztosítási jog, EU-támogatások gyakorlata, transznacionális társaságok, rejtett gazdaság, külgazdasági stratégia, nemzetközi gazdálkodó szervezetek, pénzügyi rendszer, pénzügyi jog, pénzügyi tervezés.

A szakon választható specializációk

Pénzügy és Számvitel szak valamennyi specializációjának kiemelt feladata felkészíteni a hallgatókat a munkaerőpiaci belépésre, ezért vállalatvezetőket, hitelintézeti szakembereket, bankvezetőket vonunk be az egyes kurzusok oktatásába. A cégvezetőkkel való személyes találkozások, a szerzett gyakorlati ismeretek, a betekintés a vállalatok/szervezetek pénzügyi-számviteli munkafolyamataiba, közelebb viszik a hallgatókat a munka világához, növelik alkalmazkodó képességüket a különféle élethelyzetekhez.

A specializációk előtérbe helyezik a hallgatók felkészítését a nemzetközi környezetben való munkavégzésre, ezért a Nemzetközi adózás tantárgy (fókuszálva az Európai Unió hatályos adószabályaira, a kettős és többszörös adóztatás kérdéskörére…) valamennyi specializáción oktatásra kerül.

Kiemelt tárgy minden specializáció esetében a Pénzügyi számviteli informatika, amely megismerteti a hallgatókkal a vállalkozások gazdálkodási funkcióit támogató számviteli- és pénzügyi információs rendszereket, azok gyakorlatban való működtetését. A megszerzett ismeretek a gazdálkodási szférában történő sikeres tevékenység alapját képezik.

Az ismeretanyag feldolgozása során alkalmazott módszerek – esettanulmányok feldolgozása kooperatív tanulással és projekt módszerrel – fejlesztik a hallgatók munkáltatók által is elvárt képességeit: a hatékony kommunikációs képességet, az együttműködésre/kollaborációra való képességet. A hallgatók nyitottak, együttműködők, kreatívak és határozottak lesznek, amely készségek ma már elengedhetetlenek a munkaerőpiacon.

Vállalati számvitel specializáció

A specializáción a hallgatók megismerik a vállalkozások működésének pénzügyi-gazdasági folyamatait, a számviteli/ könyvviteli és az adózási feladatok struktúrájában. Esetpéldákon keresztül kerülnek feldolgozásra a beszámoló készítés munkafolyamatai, az adózási és adóbevallási kötelezettség teljesítésének munkafázisai.

A hallgatók a megszerzett komplex vállalati pénzügyi-számviteli ismeretek birtokában átlátják egy vállalkozás pénzügyi-gazdasági folyamatait, önállóan képesek a könyvek vezetésére, megoldani adózási feladatokat, számviteli beszámolót összeállítani és elemezni. Ezen szakmai képességek birtokában elhelyezkedhetnek számviteli, pénzügyi, adózási területen szakügyintézőként, illetve mérlegképes könyvelőként.

IFRS specializáció

A specializációt választó hallgatók megismerik, megértik és képesek lesznek alkalmazni az IAS/IFRS szabványokat, birtokában lesznek az IAS/IFRS szerinti beszámolók összeállításához szükséges tudásnak, képesek lesznek ellátni mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak: számviteli politika kialakítása, könyvviteli elszámolás, beszámoló (pénzügyi kimutatás) készítés, belső információs rendszer kialakítása.

A hallgatók a megszerzett komplex nemzetközi számviteli ismeretek birtokában átlátják egy vállalkozás, egy konszolidált vállalkozás pénzügyi-számviteli munkafolyamatait, önállóan képesek a könyvek vezetésére, megoldani számviteli és adózási feladatokat, illetve az IFRS-ek rendszerében a pénzügyi kimutatásokat összeállítani és elemezni. Ezen szakmai képességek birtokában elhelyezkedhetnek számviteli, pénzügyi, adózási területen szakügyintézőként, illetve mérlegképes könyvelőként.

Vállalati pénzügy specializáció

A specializáció hallgatói vállalatkockázat menedzsment, pénzügyi jog, pénzügyi értékelés témakörben szereznek elmélyült ismereteket. A specializációt sikeresen teljesítő hallgatók képesek lesznek a vállalati szféra alapvető pénzügyi feladatainak, problémáinak naprakész kezelésére. A hallgatók a képzés eredményeként átlátják a számviteli kimutatások és a pénzügyi stratégiai tervezés közötti kapcsolatot, a pénzügyi problémák jogi hátterét, jártasságot szereznek vállalatelemzés- és finanszírozási kérdésekben. A vállalkozásfinanszírozási ismereteken túlmenően az ismeretanyag felöleli a tőzsdei elemzés és előrejelzés módszereit is.

A hallgatók a megszerzett komplex vállalati pénzügyi ismeretek birtokában átlátják egy vállalkozás pénzügyi-gazdasági folyamatait, a magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokban képesek önálló probléma megoldásra, képesek önálló kutatómunkára akár vállalatoknál, akár pénzügyi tanácsadó cégeknél elhelyezkedve.

Hitelintézeti pénzügyek

A specializáción a hallgatók megismerik a hitelintézeti rendszer sajátos működését; valós eseteken keresztül a legújabb befektetés-értékelési eszközöket, miközben elsajátítják a különböző értékelési modellek elméletét és gyakorlatát, rámutatva a modellek erősségeire és gyengeségeire. A megszerzett gyakorlati ismeretek, a betekintés a hitelintézeti munka folyamataiba, a hitelintézetek befektetési stratégiája és befektetési politikája főbb irányvonalainak megismerése, közelebb viszik a hallgatókat a munka világához, növelik alkalmazkodóképességüket a különféle élethelyzetekhez. A specializáció felkészíti a hallgatókat a jelentős munkaerő-piaci kereslettel jellemezhető pénzügyi szolgáltatási szektor – hazai és külföldi bankok, befektetés-kezelő szervezetek ……- széleskörű feladatainak ellátására.

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEk

Államigazgatási szervek, bankok, biztosítók, nagyobb gazdálkodási és társadalmi intézmények, cégalapítás, nemzetközi szervezetek, saját vállalkozás, start up, tanácsadó.

A szakmai gyakorlat helyszínei

Államigazgatási szervek, magyar és külföldi bankok, magyar és külföldi biztosító társaságok, minisztériumok, Országgyűlés, Európai Parlament (Brüsszel), hazai és nemzetközi társadalmi szervezetek és gazdálkodó cégek.

Nappali mintatanterv

letöltése

Levelező mintatanterv

letöltése

Felvételi információk 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

2023-AS FELVÉTELI ELJÁRÁS

Az alábbiak közül kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. informatika v. matematika v. történelem v. földrajz v. szakmai előkészítő tárgy v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy.

 Emelt szintű érettségire nincs szükség a felvételihez!

Amennyiben 2005 előtti, ún. “hagyományos” érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is.