Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak

Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak

Szakképzettség neve

Okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző

Végzettség szintje

Mesterfokozat

Képzési terület

Társadalomtudomány

Képzési idő

4 félév

Elérhető tagozatok

Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Magyarul: 320 000 Ft / félév

 

Mit kell tudnod a Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakróL?

Európai uniós csatlakozásunk óta folyamatos az igény olyan magasan kvalifikált, nemzetközi tanulmányokban jártas szakemberek iránt, akik tájékozottak, és eligazodnak az Európai Unió és a világ ügyeiben és intézményes rendszerében. Hallgatóink ismerik és értik a nemzetközi rendszer alapvető struktúráit, képesek értelmezni és elemezni annak működési mechanizmusait és felismerni hazánk számára a kedvező lehetőségeket. Erre csak úgy nyílik módjuk, ha megfelelő idegennyelv-tudással, diplomáciai, kommunikációs képességekkel és ismeretekkel rendelkeznek, illetve sokoldalú és modern társadalomtudományi képzésben részesülnek.

A MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI CÉLJA, AZ ELSAJÁTÍTANDÓ SZAKMAI KOMPETENCIÁK

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A képzést elvégző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra specializálja őket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi a hallgatókat a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére. Képesek elhelyezni a kelet-közép-európai térség perspektíváit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. A végzett hallgatók ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő diszciplináris – civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti –, valamint gyakorlati – diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai – jellegű ismeretekkel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására is.

Szakképzettség neve

Okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző

Végzettség szintje

Mesterfokozat

Képzési terület

Társadalomtudomány

Képzési idő

4 félév

Elérhető tagozatok

Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Magyarul: 320 000 Ft / félév

Képzés részletei

SZAKOKON OKTATOTT TÉMAKÖRÖK

Közigazgatástan, világgazdasági elméletek, geopolitika, nemzetközi biztonsági rendszerek és intézmények, konfliktusok és válságkezelés a nemzetközi politikában, diplomáciai és konzuli jog, nemzetközi jogi esettanulmányok, világrendszer elemzés, Európa regionális gazdaságföldrajza, nemzetközi kapcsolatok modern elméletei, hidegháborús esettanulmányok, összehasonlító civilizációtörténet, kulturális diplomácia, sportdiplomácia, multilaterális diplomácia, Magyarország és az EU gazdasági kapcsolatai, regionalizmus és önkormányzatiság.

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK

Európai és más nemzetközi szervezetek és testületek mellett szervezői, döntés-előkészítő, tanácsadói és szakértői tevékenység, külügyi szolgálatban, a közigazgatás és a fejlesztéspolitikai ügynökségek munkájában való részvétel, végezhet továbbá külpolitikai szakújságírást, EU pályázatírást és projektmenedzsmentet. Végzett hallgatóink dolgozhatnak érdekérvényesítőként, nemzetközi kapcsolatok szakértőként, külpolitikai elemzőként, sportdiplomáciai szakértőként, vállalati tanácsadóként, európai uniós köztisztviselőként.

SPECIALIZÁCIÓ: Diplomácia

A Diplomácia specializáció képzési célja

A Diplomácia specializáció a diplomácia egyes területeinek sajátos és részletes megismerését célozza. Az információszerzés és átadás lehetséges technológiáit ismertetjük meg a hallgatókkal.

Várható munkaerő-piaci pozíció

A Diplomácia specializációt elvégző hallgatók szakmai kompetenciáját meghatározza és a képzés során hangsúlyos szerepet kap a diplomácia különböző szakterületeinek részletes bemutatása. Várhatóan minden nemzetközi kapcsolatokat fenntartó vállalatnál, nemzetközi szervezetnél és testületnél, ahol szervezői, tanácsadói és szakértői munkát végezhetnek, vagy más társadalmi/politikai szervezetnél, külügyi szolgálaton, közigazgatásban, önkormányzatnál, fejlesztéspolitikai ügynökségnél, ahol elhelyezkedhetnek, elengedhetetlen lesz a nemzetközi politika, a közélet, az európai és nemzetközi intézmények alapos ismerete, mivel egy tágabb külső környezethez, annak szabályaihoz kell alkalmazkodni és igazodni. Az ehhez szükséges ismereteket természetesen munka közben is meg lehet szerezni, de az elhelyezkedési esélyeket javítja, ha valaki már ilyen ismeretek – és a hozzá tartozó szaknyelvi kompetencia – birtokában jelentkezik a munkaerő-piacon.

Tantárgystruktúra

 • Multilaterális diplomácia
 • Gazdaságdiplomácia architektúrája
 • Nemzetközi migráció modern struktúrái
 • Diplomácia és hírszerzés architektúrája
 • Etika és etikett a nemzetközi kapcsolatokban
 • Diplomáciai szaknyelv (angolul és franciául)
 • Kulturális diplomácia
 • Sportdiplomácia
 • Az EU közös kül- és biztonságpolitikája
 • Az EU külgazdasági kapcsolatrendszere (angolul)
 • Idegen nyelvi tárgyalástechnika (angolul)
 • Szakdolgozati szeminárium

Levelező mintatanterv

letöltése

Felvételi információk 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Felvételi vizsgakövetelmény: szakmai motivációs beszélgetésen történő részvétel.

A mesterképzési szakok esetében – amennyiben nem a képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó rendeletben meghatározott szakon szerzett szakképzettség birtokában kerül sor rá – a felvétel feltétele az előzetes kreditelismerési eljárás pozitív döntése.